Môi trường – Tài nguyên

16

HỆ thống chính sách pháp luật về lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường

I. Luật, Pháp luật

  1. Luật Bảo vệ môi trường 2020 số 72/2020/QH14

II. Nghị định chính phủ, quyết định Thủ tướng

  1. Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
  2. Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

III. Thông tư, Thông tư liên tịch

  1. Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

IV. UBND tỉnh, huyện, thị, ngành

V. Công ty