Thay đổi người nội bộ Công ty

Công văn số 448/MTĐT-HĐQT ngày 13/10/2020 về việc Công bố thông tin thay đổi người nội bộ Công ty.

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế của nhà đầu tư Bùi Văn Nhạ

Thực hiện Công văn số 7345/VSD-ĐK.NV ngày 12/8/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chuyển quyền sở...

Thông báo đổi loại chứng khoán cho các cổ đông

Thực hiện Công văn số 7289/VSD-ĐK.NV ngày 10/8/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, về việc thay đổi...

Quyết định chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các Cổ đông

Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 08/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai...

Thông báo chi trả cổ tức 2019 bằng tiền cho các Cổ đông của Công ty

Thông báo số 20/TB-MTĐT về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các Cổ đông của Công ty Cổ...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo 2089/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh...

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 63/MTĐT-TCHC ngày 01/6/2020 về việc công...

Công bố thông tin điều chỉnh một số chỉ tiêu trong báo cáo thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 59/MTĐT ngày 25/5/2020 về việc...

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 18/5 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường...

Bài Viết Mới