Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  PDF2Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  PDF3Biên bản...

Thông báo mời dự họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

TTTài liệuTải file1Thông báo mới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Giấy ủy quyền; Giấy xác nhận...

Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Link tải Công văn PDF tại đây Link tải Thông báo tại đây

Về việc công bố thông tin về điều chỉnh thông tin Người sở hữu chứng khoán

Công văn số 172/MTĐT ngày 10/9/2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai về việc công bố thông...

Công bố thông tin về thay đổi loại chứng khoán MLC

Công văn số 171/MTĐT ngày 10/9/2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai về việc công bố thông...

Bài Viết Mới