Quyết định chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các Cổ đông

Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 08/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai...

Thông báo chi trả cổ tức 2019 bằng tiền cho các Cổ đông của...

Thông báo số 20/TB-MTĐT về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các Cổ đông của Công ty Cổ...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người...

Thông báo 2089/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh...

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi...

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 63/MTĐT-TCHC ngày 01/6/2020 về việc công...

Công bố thông tin điều chỉnh một số chỉ tiêu trong báo cáo thường...

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 59/MTĐT ngày 25/5/2020 về việc...

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 18/5 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự...

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành thông báo số 08/TB-MTĐT về ngày đăng ký cuối...

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội...

Thông báo số 09/TB-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người...

Thông báo số 1054/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận...

Bài Viết Mới