Lịch sử hình thành

2016
04/04/2016

Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần “Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai” nhà nước giữ 51% vốn điều lệ.

2010
28/04/2010

Chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên có 100% vốn Nhà nước.

2008
17/06/2008

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 17/06/2008 Công ty vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

1998
26/08/1998

Thành lập Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích “Công ty Môi trường đô thị – thị xã Lào Cai”

Thành lập Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích “Công ty Môi trường đô thị – thị xã Lào Cai”

1994
13/03/1994

Đổi tên thành “Công ty Môi trường Đô thị” trực thuộc UBND thị xã Lào Cai

Đổi tên thành “Công ty Môi trường Đô thị” trực thuộc UBND thị xã Lào Cai

1993
04/06/1993

Công ty phục vụ công cộng thị xã Lào Cai được thành lập

Công ty phục vụ công cộng thị xã Lào Cai được thành lập