Home Quan Hệ Cổ Đông Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 29/9/2023

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 29/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 05/9/2023

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 05/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Về việc công bố thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Tải file công bố thông tin .pdf Tải file Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho...

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 11/5/2023

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 10/5/2023

Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 10/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho...

Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 08/5/2023

Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các Cổ đông của Công ty

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng...

Thông báo số 19/TB-MTĐT ngày 08/5/2023 .pdfNghị quyết hội đồng quản trị số: 09/NQ-HĐQT ngày 08/5/2023Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm...

Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 08/5/2023

Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 08/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Bài Viết Mới