Home Quan Hệ Cổ Đông Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai...

Nghị Quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 12/10/2020

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 12/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai...

Nghị Quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 08/9/2020

Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 08/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai...

Quyết định chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các Cổ đông

Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 08/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai...

Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16/6/2020

Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 01/6/2020

Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 01/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 08/05/2020

Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 08/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết 05/NQ-HĐQT ngày 06/05/2020

Nghị quyết 05/NQ-HĐQT ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công văn số 40/MTĐT-HĐQT ngày 17/4/2020 về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Bài Viết Mới