Home Quan Hệ Cổ Đông Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Nghị Quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 02/4/2021

Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 02/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 29/3/2021

Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 29/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Nghị Quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 22/03/2021

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 22/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Nghị Quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 16/03/2021

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 16/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Nghị Quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 08/03/2021

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 08/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Tải Phụ lục 1 tại đâyTải Phụ lục 2 tại đâyTải Phụ lục 3 tại đây

Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai...

Nghị Quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 12/10/2020

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 12/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai...

Nghị Quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 08/9/2020

Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 08/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai...

Quyết định chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các Cổ đông

Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 08/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai...

Bài Viết Mới