Home Quan Hệ Cổ Đông Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 01/9/2021

Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 01/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.  

Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 20/7/2021

Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai....

Nghị Quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 25/6/2021

Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.  

Nghị Quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 16/6/2021

Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 16/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Nghị Quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 04/6/2021

Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Công bố thông tin cập nhật tiếp thu ý kiến sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội đồng...

Công văn số 74/MTĐT-TCHC ngày 24/5/2021 về việc Công bố thông tin cập nhật tiếp thu ý kiến sửa đổi, bổ sung tài liệu...

Nghị Quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 17/5/2021

Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 17/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Nghị Quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Nghị Quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 02/4/2021

Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 02/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 29/3/2021

Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 29/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Bài Viết Mới