Home Quan Hệ Cổ Đông Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 11/11/2022

Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 11/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 04/10/2022

Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 04/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 04/8/2022

Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 04/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai....

Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 18/7/2022

Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 18/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai....

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 13/6/2022

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 13/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai....

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 18/5/2022

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 18/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai....

Thông báo mời dự họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

TTTài liệuTải file1Thông báo mới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Giấy ủy quyền; Giấy xác nhận...

Bài Viết Mới