Home Quan Hệ Cổ Đông Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 thành công tốt đẹp

Ngày 27/4/2023, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 2. Biên bản kiểm phiếu

Thông báo mời dự họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Giấy ủy quyền; Giấy xác nhận tham...

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 26/5/2022, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường...

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  PDF2Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  PDF3Biên bản...

Thông báo mời dự họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

TTTài liệuTải file1Thông báo mới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Giấy ủy quyền; Giấy xác nhận...

Bài Viết Mới