Home Quan Hệ Cổ Đông Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sáng ngày 08/6/2021, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường...

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  FDF2Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  FDF3Điều lệ...

Công bố thông tin cập nhật tiếp thu ý kiến sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội đồng...

Công văn số 74/MTĐT-TCHC ngày 24/5/2021 về việc Công bố thông tin cập nhật tiếp thu ý kiến sửa đổi, bổ sung tài liệu...

Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường...

STTTài liệuTải file1Thông báo mới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Giấy ủy quyền; Giấy xác nhận...

Về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền – MLC

Công văn số 3945/VSD-ĐK.NV ngày 23/4/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy danh sách người sở...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo 1483/TB-VSD ngày 23/4/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác...

Bài Viết Mới