Home Quan Hệ Cổ Đông Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1 Công văn công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Thông báo số 09/TB-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

Công ty CP môi trường đô thị tỉnh Lào Cai ban hành thông báo số 08/TB-MTĐT về ngày đăng ký cuối cùng...

Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông...

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu tại Đại hội...

Thông báo chốt danh sách cổ đông đổ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành Thông báo số 14/TB-MTĐT ngày 16/4/2019 về việc chốt...

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Trung tâm chứng khoán Việt Nam ban hành Thông báo số 1199/TB-VSD ngày 08/4/2019 về ngày đăng ký cuối cùng và xác...

Gia hạn thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 07/CV-ĐKKD ngày 9/4/2019...

Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực để thực hiện quyền tham dự Đại hội hội...

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành Thông báo số 13/TB-MTĐT ngày 05/4/2018 về ngày đăng...

Xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành công văn số 36/MTĐT-HĐQT ngày 05/4/2019 xin gia hạn...

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành Thông báo số 11/TB-MTĐT ngày 03/4/2019 về ngày đăng...

Bài Viết Mới