Home Quan Hệ Cổ Đông Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ động hiện hữu...

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ động hiện hữu để tham dự...

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ động hiện hữu...

Công văn số 28/MTĐT ngày 08/3/2021 về việc công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền...

Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công văn số 27/MTĐT ngày 08/3/2021 về việc công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm...

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1 Công văn công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Thông báo số 09/TB-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

Công ty CP môi trường đô thị tỉnh Lào Cai ban hành thông báo số 08/TB-MTĐT về ngày đăng ký cuối cùng...

Bài Viết Mới