Báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai công bố báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2019 kết thúc...

Báo cáo tài chính năm 2019

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai công bố Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ...

Báo cáo tài chính năm 2018

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai công bố báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ...

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai công bố báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2018 kết thúc...

Báo cáo tài chính năm 2017

Tải bản PDF tại đây

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/4/2016 đến ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH...

Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính cho năm tài chính từ 01/01/2015 đến 31/02/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán...

Bài Viết Mới