Báo cáo tài chính năm 2019

176

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai công bố Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Link PDF