Home Quan Hệ Cổ Đông BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên 2023.pdf

Công bố thông tin điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Báo cáo thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 65/MTĐT ngày 28/4/2023 về việc công...

Báo cáo thường niên năm 2022

Tải file Báo cáo thường niên năm 2022 PDF

Công bố thông tin điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Báo cáo thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 72/MTĐT ngày 27/6/2022 về việc công...

Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai Tải...

Công bố thông tin điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 106/MTĐT ngày 23/6/2021 về việc công bố thông...

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai (từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020)

Công bố thông tin điều chỉnh một số chỉ tiêu trong báo cáo thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 59/MTĐT ngày 25/5/2020 về việc...

Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai (từ ngày 01/01/2019 đến...

Báo cáo thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai công bố Báo cáo thường niên năm 2018 cho kỳ báo...

Bài Viết Mới