Home Quan Hệ Cổ Đông

Quan Hệ Cổ Đông

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 20/7/2021

Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai....

Công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn năm 2020

Công văn số 116/MTĐT-TCHC ngày 12/7/2021 về việc Công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 6...

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho các Cổ đông của Công ty

Thông báo số 24/TB-MTĐT ngày 09/7/2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai Thông báo về việc chi trả...

Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2020 bằng...

Thông báo số 23/TB-MTĐT ngày 09/7/2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai về việc Thông báo xác nhận...

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo số 38/BC-HĐQT ngày 02/7/2021 về Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 của Công...

Nghị Quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 25/6/2021

Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.  

Công bố thông tin về bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý Công ty

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 109/MTĐT ngày 25/6/2021 về việc công bố thông...

Công bố thông tin điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 106/MTĐT ngày 23/6/2021 về việc công bố thông...

Bài Viết Mới