Home Quan Hệ Cổ Đông

Quan Hệ Cổ Đông

Thay đổi người nội bộ Công ty

Công văn số 448/MTĐT-HĐQT ngày 13/10/2020 về việc Công bố thông tin thay đổi người nội bộ Công ty.

Nghị Quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 12/10/2020

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 12/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai...

Nghị Quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 08/9/2020

Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 08/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai...

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế của nhà đầu tư Bùi Văn Nhạ

Thực hiện Công văn số 7345/VSD-ĐK.NV ngày 12/8/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chuyển quyền sở...

Thông báo đổi loại chứng khoán cho các cổ đông

Thực hiện Công văn số 7289/VSD-ĐK.NV ngày 10/8/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, về việc thay đổi...

Báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai công bố báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng...

Quyết định chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các Cổ đông

Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 08/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai...

Thông báo chi trả cổ tức 2019 bằng tiền cho các Cổ đông của Công ty

Thông báo số 20/TB-MTĐT về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các Cổ đông của Công ty Cổ...

Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16/6/2020

Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo 2089/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh...

Bài Viết Mới