Home Quan Hệ Cổ Đông

Quan Hệ Cổ Đông

Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 04/10/2022

Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 04/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 04/8/2022

Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 04/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai....

Quyết định chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho các Cổ đồng Công ty

Quyết định chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho các Cổ đồng Công ty

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Tải hoặc xem file .pdf tại đây

Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 18/7/2022

Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 18/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai....

Bài Viết Mới