Home Quan Hệ Cổ Đông

Quan Hệ Cổ Đông

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  PDF2Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  PDF3Biên bản...

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 18/5/2022

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 18/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai....

Thông báo mời dự họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

TTTài liệuTải file1Thông báo mới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Giấy ủy quyền; Giấy xác nhận...

Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 25/3/2022

Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai....

Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 22/3/2022

Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 22/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai....

Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Link tải Công văn PDF tại đây Link tải Thông báo tại đây

Bài Viết Mới