Báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2019

179

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai công bố báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2019 kết thúc ngày 30/6/2019