Chính sách Lao động – Tiền lương

31

Hệ thống chính sách pháp luật về lao động, tiền lương

I. Luật

 1. Bộ luật lao động 2019 số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019
 2. Luật Bảo hiểm xã hội 2014 số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014

II. Nghị định chính phủ, quyết định Thủ tướng

 1. Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 về tuổi nghỉ hưu 
 2. Nghị quyết 93/2015/QH13 ngày 22/6/2025 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động
 3. Nghị định 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
 4. Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
 5. Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
 6. Nghị định 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 7. Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế
 8. Nghị định 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
 9. Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 04/12/2020 hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
 10. Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ.
 11. Nghị định số 242023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
 12. Nghị định 12/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

III. Thông tư

 1. Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
 2. Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
 3. Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 về quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
 4. Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 5. Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 quy định đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 6. Thông tư 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập

IV. UBND tỉnh, huyện, thị, ngành

 1. Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Lào Cai ban hành

V. Công ty