Tài liệu ATVSLĐ – PCCN

42

HỆ thống chính sách pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động

I. Luật, Pháp luật

  1. Luật An toàn vệ sinh lao động 84/2015/QH13
  2. Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014
  3. Luật Phòng cháy chữa cháy 40/2013/QH13
  4. Bộ Luật Lao động 45/2019/QH14
  5. Luật Bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13
  6. Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 68/2006/QH11
  7. Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 05/2007/QH12

II. Nghị định chính phủ, quyết định Thủ tướng

  1. Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động

III. Thông tư, Thông tư liên tịch

  1. Thông tư Số: 28/2021/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  2. 2

IV. UBND tỉnh, huyện, thị, ngành