Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

287

Những năm qua Công ty đã luôn quan tâm khuyến khích đội ngũ cán bộ công nhân viên tích cực tham gia các sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc.

Nguồn Laocaitv.vn