Nghị Quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 12/10/2020

36

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 12/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Văn Tốt kể từ ngày 01/11/2020 để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.