Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

34

Sáng ngày 08/6/2021, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 4.019.567 cổ phần, chiếm 96,37% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Quang cảnh Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, ông Phạm Văn Tân – Chủ tịch HĐQT Công ty nhấn mạnh: Năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nên rất khó khăn trong công tác thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn; chi phí sản xuất tăng; đơn giá định mức còn thấp, chưa được điều chỉnh kịp thời; hệ thống ga rác còn thiếu, đặc biệt tại thị xã Sa Pa chưa có ga rác,… đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công ty. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban Giám đốc, cùng sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, kết thúc năm 2020 Công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu về hoạt động SXKD như: Tổng doanh thu đạt 123,5 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện 112,31% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 9,9 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện 145,61% so với kế hoạch. Đảm bảo việc làm cho người lao động với mức thu nhập bình quân đạt 9,06 triệu đồng/người/tháng.

Ông Phạm Văn Tân – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu tại Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tại Đại hội các cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như Báo cáo: Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm kỳ 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả hoạt động năm 2020 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ năm 2016-2020 của Ban Kiểm soát. Và các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2020 phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021; Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý công ty và kế hoạch năm 2020 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch của người quản lý công ty năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2021; sửa đổi Điều lệ và các Quy chế: nội bộ về quản trị công ty; hoạt động của HĐQT; hoạt động của BKS Công ty.

Cổ đông biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 07 thành viên, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 thành viên.

Đại hội bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS công ty
Đại hội bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS công ty
Đại hội bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS công ty
Đại hội bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS công ty

Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất đã thống nhất bầu ông Ngô Văn Trường làm Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Đại hội

Ban Kiểm soát họp phiên thứ nhất đã thống nhất bầu bà Đào Thị Minh Thủy làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Đại hội

Sau 1/2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết đại hội với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển bền vững của Công ty theo mục tiêu đã đặt ra.

Một số hình ảnh tại Đại hội: