Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

49
1
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 
 FDF
2
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 
 FDF
3
Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần 3 ngày 08/6/2021
 
 FDF
4Công bố thông tin nhân sự lãnh đạo quản lý Công ty PDF
5Tài liệu được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. (Bao gồm các Báo cáo, tờ trình) PDF
6Quy chế Nội bộ về Quản trị Công tyPDF
7Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trịPDF
8Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2021-2026PDF