Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22
1
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 
 PDF
2
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 
 PDF
3
Biên bản kiểm phiếu
 
 PDF
4Tài liệu được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. (Bao gồm các Báo cáo, tờ trình) PDF