Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 18/5/2022

23

Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 18/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.  

Tải file tại đây