Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 thành công tốt đẹp

19

Sáng ngày 26/5/2022, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 3.989.650 cổ phần, chiếm 95,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Quang cảnh Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, ông Ngô Văn Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty nhấn mạnh: Năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 gây ra; giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao; đơn giá định mức còn thấp chưa được điều chỉnh kịp thời; việc tìm kiếm thêm phần việc, công trình rất khó khăn,… đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công ty.

Ông Ngô Văn Trường – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội

Đối mặt với những thách thức, Công ty đã chủ động thay đổi chiến lược, thực hiện tốt ”Mục tiêu kép” phòng chống dịch tốt, vừa phải đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; nâng cao năng lực quản trị; sắp xếp, kiện toàn tổ chức; đào tạo nâng cao trình độ và tay nghề cho người lao động; áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đẩy nhanh chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực hoạt động; tăng cường đầu tư phương tiện, thiết bị hiện đại trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; phát động các phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi và phát huy được trí tuệ của mỗi cán bộ công nhân viên trong quá trình lao động sản xuất; cùng với sự điều hành linh hoạt, nhạy bén của HĐQT, BGĐ và tinh thần quyết tâm, đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên, niềm tin, sự ủng hộ của khách hàng, đối tác và các Quý cổ đông. Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh, đảm bảo sự phát triển vững chắc của Công ty và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ, chính sách đối với nhà nước, người lao động và các cổ đông.

Doanh thu đạt 130 tỷ 253 triệu đồng vượt 108,54% so với Kế hoạch; tổng lợi nhuận sau thuế để phân phối 9 tỷ 487 triệu đồng đạt 110,12% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 9 tỷ 828 triệu đồng đạt 122,86% kế hoạch; tiền lương bình quân đạt 9,6 triệu đồng người/tháng tăng 114,33%.

Bà Đào Thị Minh Thủy – Trưởng Ban kiểm soát Công ty phát biểu tại Đại hội
Các Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

 

Ông Trần Quang Toàn – Phó Giám đốc phụ trách Công ty phát biểu tại Đại hội

 

Cổ đông Cao Xuân Hoàng tham luận tại Đại hội

Tại Đại hội các cổ đông đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng như Báo cáo: Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2022; kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát và các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2021 phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022; Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của người quản lý công ty và kế hoạch năm 2021 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch của người quản lý công ty năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2022.

Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội.

Sau 1/2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết đại hội với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển bền vững của Công ty theo mục tiêu đã đặt ra.