TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ AN TOÀN VỆ SINH VIÊN NĂM 2022

118

  1. Quyết định kiện toàn Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động
  2. Quyết định kiện toàn lại Ban an toàn, vệ sinh lao động
  3. Thông báo phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban an toàn, vệ sinh lao động
  4. Quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động
  5. Quyết định thành lập Mạng lưới an toàn vệ sinh viên của Công ty
  6. Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Mạng lưới an toàn vệ sinh viên