Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty

12

Thông báo số 23/TB-MTĐT ngày 09/7/2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai về việc Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty.