Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho các Cổ đông của Công ty

12

Thông báo số 24/TB-MTĐT ngày 09/7/2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho các Cổ đông của Công ty.