Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước để bầu, bổ nhiệm giữ chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

36

Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước để bầu, bổ nhiệm giữ chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai