Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 03/11/2023

8

Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 03/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai về việc Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty

Tải file .pdf