Thông báo mời dự họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

239
TTTài liệuTải file
1Thông báo mới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Giấy ủy quyền; Giấy xác nhận tham dự Đại hội PDF
2Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 PDF
3Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 PDF
4Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 PDF
5Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022   PDF
6Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022  PDF
7Về việc thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021 của Người quản lý công ty và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2022 của Người quản lý công ty PDF
8Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 PDF
9Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư, mua sắm phương tiện, thiết bị năm 2022 PDF 
10Thẻ Biểu quyết PDF
11Phiếu Biểu quyết PDF 
12Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2022 PDF
13Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2022   PDF