Báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2020

102

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai công bố báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.