Thông báo đổi loại chứng khoán cho các cổ đông

65

Thực hiện Công văn số 7289/VSD-ĐK.NV ngày 10/8/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, về việc thay đổi loại chứng khoán MLC cho 11 cổ đông có chứng khoán từ loại chuyển nhượng có điều kiện sang loại chứng khoán tự do chuyển nhượng, kể từ ngày 10/8/2020. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai thông báo đến Quý cổ đông biết và nộp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần về phòng TC – HC Công ty trước ngày 28/8/2020 để điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán theo quy định.