Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

79

Ngày 31/3/2023, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2023. Đồng chủ trì Hội nghị có ông Ngô Văn Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Văn Tiên – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty; tham dự hội nghị còn có đồng chí Trần Quang Toàn – Giám đốc Công ty; đồng chí Hoàng Văn Phượng – Phó Giám đốc Công ty và các đại biểu đại diện cho 600 CBCNV trong Công ty.

Ông Ngô Văn Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Phạm Văn Tiên – Chủ tịch Công đoàn công ty ký kết Thoả ước lao động tập thể.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Công ty và BCH Công đoàn công ty. Trong năm 2022, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên. Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch covid-19 đầu năm; việc tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ, tìm và tạo việc làm khó khăn, song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐQT và sự điều hành năng động của Ban Giám đốc Công ty cùng với sự quyết tâm nỗ lực, đoàn kết thống nhất, cố gắng của toàn thể CBCNV trong Công ty đã tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tổng doanh thu 144,4 tỷ đồng đạt 107,03% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 10,97 tỷ đồng đạt 126,19% so với kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước 9,07 tỷ đạt 110,72% so với Kế hoạch, thu nhập bình quân đạt 10,74 triệu đồng/người/tháng đạt 118,02% so với kế hoạch; đời sống, thu nhập của CBCNV không ngừng được cải thiện và nâng cao, tư tưởng ổn định, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Công ty; cảnh quan, môi trường tại các địa phương Công ty thực hiện luôn sáng – xanh – sạch – đẹp, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn chương, nghiêm túc Hội nghị đã thông qua các nội dung quan trọng của hội nghị đại biểu người lao động kết quả công tác của chính quyền và công đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; thông dự thảo sửa đổi, bổ sung thoả ước LĐTT và các nội quy, quy chế của công ty, Hội nghị đã bầu đại diện thành viên tham gia đối thoại định kỳ và Ban thanh tra nhân dân; Hội nghị đã chứng kiến việc ký kết TULĐTT giữa Chủ tịch HĐQT và chủ tịch công đoàn; ký giao ước thi đua giữa các phòng, ban, đơn vị.