Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

65

Thông báo số 1054/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.