Quyết định chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông năm 2018

82

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 80/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2019 về việc chi trả cổ tức 2018 bằng tiền cho các cổ đông.