Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

78