Công bố thông tin điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 trong báo cáo thường niên năm 2018

219

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành công văn số 66/MTĐT – HĐQT ngày 20/5/2019 về việc công bố thông tin điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 trong báo cáo thường niên năm 2018.