Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các Cổ đông của Công ty (Thay thế cho Thông báo số 19/TB-MTĐT ngày 08/5/2023)

63

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các Cổ đông của Công ty (Thay thế cho Thông báo số 19/TB-MTĐT ngày 08/5/2023)

  1. Thông báo số 21/TB-MTĐT ngày 08/5/2023 .pdf
  2. Nghị quyết hội đồng quản trị số: 10/NQ-HĐQT ngày 08/5/2023
  3. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số: 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023
  4. Công văn số: 73/MTĐT-TCHC ngày 08/5/2023