Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

65

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

TT
Danh mục
 
Dowload

1
 
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017Bản PDF

2
 
Thông báo mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017Bản PDF

3
 
Nội dung và chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.Bản PDF

4
 
Báo cáo của HĐQT về đánh giá công tác quản trị SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.Bản PDF

5
 
Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2017.Bản PDF

6
 
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.Bản PDF

7
 
Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 9 tháng cuối năm 2016 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cáo cáo tài chính năm 2017.Bản PDF

8
 
Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia sẻ cổ tức 9 tháng cuối năm 2016.Bản PDF

9
 
Tờ trình về việc thu lao HĐQT, BKS 9 tháng cuối năm 2016 và thu lao HĐQT, BKS năm 2017.Bản PDF

10
 
Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị năm 2017.Bản PDF

11
 
Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.Bản PDF

12
 
Giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.Bản PDF

13
 
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ cổ đông năm 2017.Bản PDF
14Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.Bản PDF

15
 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.Bản PDF