Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ động hiện hữu để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16

Link tải tại đây