Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

54

Công ty CP môi trường đô thị tỉnh Lào Cai ban hành thông báo số 08/TB-MTĐT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020