Từ ngày 25/8/2022, không phân loại rác sinh hoạt bị phạt đến 1 triệu đồng

168
Từ ngày 25/8/2022, không phân loại rác sinh hoạt bị phạt đến 1 triệu đồng