Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 thành công tốt đẹp

122

Ngày 27/4/2023, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 4.035.125 cổ phần, chiếm 96,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng như các báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 và các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Người quản lý công ty và BKS công ty; phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2023.

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều khó khăn do giá nguyên, nhiên, vật liệu biến động mạnh; việc tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ, tìm kiếm thêm công trình, phần việc rất khó khăn, nhiều rủi ro; hệ thống ga rác còn thiếu, đặc biệt tại thị xã Sa Pa và thị trấn Bắc Hà chưa bố trí được quỹ đất làm ga rác;… Đối mặt với những thách thức, Công ty đã chủ động thay đổi phương thức hoạt động, nâng cao năng lực quản trị, áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đẩy nhanh chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực hoạt động; cùng với sự điều hành linh hoạt, nhạy bén của HĐQT, BGĐ và với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu  của tập thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.

Doanh thu đạt 144 tỷ 585 triệu đồng đạt 107,03% so với Kế hoạch; tổng lợi nhuận sau thuế 10 tỷ 979 triệu đồng đạt 126,20% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 9 tỷ 79 triệu đồng đạt 110,72% kế hoạch; tiền lương bình quân đạt 10,74 triệu đồng người/tháng.

Sau 1/2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển bền vững của Công ty theo mục tiêu đã đặt ra.

Một số hình ảnh của Đại hội