Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024

20
Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Bên cạnh báo cáo về kết quả đạt được trong công tác quản trị, điều hành, các lĩnh vực hoạt động kinh doanh trong năm 2023, Đại hội cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.
Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều khó khăn, thách thức như tìm kiếm thêm công trình, phần việc, việc tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ khó khăn, nhiều rủi do; hệ thống ga rác còn thiếu, đặc biệt tại thị xã Sa Pa, thị trấn Bắc Hà chưa bố trí được quỹ đất làm ga rác;… Đối mặt với những thách thức, Công ty đã chủ động thay đổi phương thức hoạt động, nâng cao năng lực quản trị, áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong mọi lĩnh vực hoạt động; tăng cường tìm kiếm công trình, việc làm; nâng cao chất lượng dịch vụ; cùng với sự điều hành linh hoạt, nhạy bén của HĐQT, BGĐ và tinh thần quyết tâm, đoàn kết của toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra. Tổng doanh thu là 159,3 tỷ đồng đạt 108,37% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 12,65 tỷ đồng đạt 115,30% so với kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước (Thuế GTGT, thuế TNDN) 10,33 tỷ đạt 121,58% so với Kế hoạch, thu nhập bình quân người lao động 11,15 triệu đồng/người/tháng đạt 111,05% so với kế hoạch; việc làm, quyền lợi cho hơn 600 lao động được đảm bảo. Cảnh quan môi trường tại các địa phương Công ty thực hiện luôn sáng – xanh – sạch – đẹp, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ. Góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh.
Năm 2024, dự báo tình hình thế giới, trong nước tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường; công tác đấu thầu DVCI tại một số địa phương còn chậm, có nhiều rủi ro; đơn giá xử lý rác thải tại nhà máy rác chưa được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới; chi phí ca máy vận chuyển rác thải sinh hoạt của gói thầu DVCIĐT năm 2024 chưa được xây dựng điều chỉnh; đặc biệt, Công ty phải dừng phương thức thu gom rác bằng xe điện ba bánh dẫn đến năng xuất lao động giảm, chi phí sản xuất và chi phí đầu tư tăng từ đó đặt ra nhiều thách thức. Để hoàn thành tốt các mục tiêu và các kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty đã đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong đó trọng tâm là: Nâng cao chất lượng dịch vụ; đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả phương án thay đổi hình thức thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; tăng tốc chuyển đổi số; tăng cường tìm kiếm công trình, việc làm.
Sau 1/2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển bền vững của Công ty theo mục tiêu đã đặt ra.
Một số hình ảnh của Đại hội 
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
Ông Ngô Văn Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Ông Trần Quang Toàn – Giám đốc Công ty thông qua các Tờ trình tại Đại hội
Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội
Bà Đào Thị Minh Thủy – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động BKS năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
Kiến nghị của các cổ đông tại Đại hội
Kiến nghị của các cổ đông tại Đại hội
Ông Đặng Anh Tuấn – Trưởng phòng TC-HC thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội
Các cổ đông dự Đại hội
Các cổ đông dự Đại hội
Các cổ đông dự Đại hội
Các cổ đông dự Đại hội