Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

113

Thông báo 2089/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019.