Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016

55

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai định ngày thanh toán cuối cùng là ngày 23/10/2017. Đối chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài vụ Công ty.