Thông báo chi trả cổ tức 2019 bằng tiền cho các Cổ đông của Công ty

118

Thông báo số 20/TB-MTĐT về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các Cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.