Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế của nhà đầu tư Bùi Văn Nhạ

57

Thực hiện Công văn số 7345/VSD-ĐK.NV ngày 12/8/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế của nhà đầu tư Bùi Văn Nhạ. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành Thông báo số 27/TB-MTĐT ngày 13/8/2020 để đảm bảo theo các quy định hiện hành và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông đề nghị bà Đào Thị Minh Thủy nộp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Bùi Văn Nhạ và bà Đào Thị Minh Thủy về phòng TC – HC Công ty trước ngày 28/8/2020 để thực hiện việc thu hồi, cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo đúng quy định.