Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 24/5/2024

12

Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 24/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty.

Tải file. pdf