Nghị Quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 08/9/2020

59

Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 08/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai về việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp khi thoái vốn Nhà nước tại Công ty và lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng phương án, tổ chức thoái vốn Nhà nước tại Công ty.