Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16/6/2020

90

Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.