Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

134

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai ban hành Thông báo số 11/TB-MTĐT ngày 03/4/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019