Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

106
1
Công văn công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 
 FDF 
2
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 
 FDF
3
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 
 FDF
4
Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần 2 ngày 18/5/2020
 
 FDF
5
Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
 
 FDF
6
Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
 
 PDF
7
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2020
PDF
8
Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 phương hướng hoạt động năm 2020
 
 PDF
  9
Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
PDF
10
Tờ trình thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của Người quản lý công ty năm 2019 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch của Người quản lý công ty năm 2020
 PDF
11
Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019
 
 PDF
   12
Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị năm 2020
 PDF
13
Tờ trình sửa đổi, bổ sung thông tin về trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ tổ chức và hoạt động; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty
 PDF